Voor het laatst gewijzigd op 7 oktober 2020

Artikel 1 Definities
 1. Connect2Ambition: Eenmanszaak Connect2Ambition geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80220371, gevestigd te Eindhoven.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Connect2Ambition een opdracht verstrekt ter werving en selectie. Onder Opdrachtgever wordt tevens verstaan de aan de natuurlijke of rechtspersoon gelieerde vennootschappen.
 3. Opdracht: De door de Opdrachtgever aan Connect2Ambition verstrekte opdracht om een of meerdere Kandidaten te werven, selecteren en voor te dragen.
 4. Opdrachtbevestiging: Het door Connect2Amibition te versturen document, waardoor, na ondertekening en retour van de Opdrachtgever, de Opdracht tot stand komt. De Opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, het gewenste profiel van de Kandidaat, de vergoeding en de betalingswijze.
 5. Kandidaat: De natuurlijke persoon die in het kader van de Opdracht wordt geselecteerd/voorgedragen aan Opdrachtgever door Connect2Ambition.
 6. Plaatsing: Het moment waarop de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomst met de Kandidaat.
 7. Vergoeding: Het door Opdrachtgever aan Connect2Ambition verschuldigde bedrag in verband met de uitvoering van de Opdracht.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door of middels Connect2Ambition. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Opdracht en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Voor zover de Opdrachtbevestiging bepalingen bevat die in strijd zijn met deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen als vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.

 

Artikel 3 De Opdracht
 1. Connect2Ambition spant zich in om binnen de in de Opdrachtbevestiging overeengekomen termijn, nadat de Opdrachtgever de Opdrachtbevestiging ter akkoord heeft ondertekend en geretourneerd, naar haar beste kunnen en op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens een of meer kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de door Opdrachtgever gecommuniceerde eisen en verwachtingen.
 2. Connect2Ambition mag bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maken van derden.

 

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever
 1. Connect2Ambition gaat bij de uitvoering van de Opdracht uit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt. Connect2Ambition is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van haar handelen op basis van onjuiste, incomplete of vertraagde verstrekking van informatie door Opdrachtgever.

 

 1. Opdrachtgever zal de nodige medewerking verlenen mocht Connect2Ambition deze verlangen in de uitvoering van de Opdracht.
 2. Opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot Kandidaten vertrouwelijk en zal deze informatie niet gebruiken zonder vooraf toestemming te verkrijgen van de Kandidaat en/of Connect2Ambition.

 

Artikel 5 Intrekken en wijzigen van een Opdracht

Indien Opdrachtgever de Opdracht voor Plaatsing intrekt, beëindigt of elementen uit de Opdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Connect2Ambition sprake is van een nieuwe Opdracht, is de Opdrachtgever een direct opeisbare vordering ter hoogte van 50% van de in de Opdrachtbevestiging opgenomen Vergoeding aan Connect2Ambition verschuldigd.

 

Artikel 6 Einde Opdracht
 1. De Opdracht eindigt wanneer een Plaatsing tot stand komt.
 2. De Opdracht kan – naast de wettelijke mogelijkheden – per direct worden beëindigd zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in de volgende gevallen:
  1. de Opdrachtgever verkeert in staat van faillissement of er is een aanvraag daartoe ingediend;
  2. de Opdrachtgever verkeert in (voorlopige) surseance van betaling of er is een aanvraag daartoe ingediend;
  3. de Opdrachtgever is door beslaglegging op zijn eigendommen, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verloren;
  4. de (onderneming van) Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
 3. Voorgaande laat onverlet het recht van Connect2Ambition om volledige schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 De Vergoeding
 1. De Opdrachtgever is voor iedere Plaatsing een vergoeding aan Connect2Ambition verschuldigd ter grootte van het in de Opdrachtbevestiging vermelde tarief.
 2. De Opdrachtgever is de Vergoeding tevens verschuldigd indien de Kandidaat in eerste instantie door Opdrachtgever is afgewezen, maar tijdens of binnen twaalf maanden na het eindigen van de Opdracht, voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de Kandidaat aangaat.
 3. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

 

Artikel 8 Betaling
 1. Opdrachtgever is gehouden elke factuur van Connect2Ambition te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra de totale verschuldigde Vergoeding, als weergeven op de factuur, door Connect2Ambition is ontvangen op de aangegeven bankrekening.
 2. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen met een tegenvordering of de betaling van de factuur op te schorten in afwachting van de voldoening van de tegenvordering.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Connect2Ambition maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Reclames omtrent een factuur moeten binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij Connect2Ambition kenbaar worden gemaakt. De betalingsverplichting kan gedurende de behandeling van de ontvangen reclame niet worden opgeschort.

 

Artikel 9 Voorkoming van discriminatie

Opdrachtgever en Connect2Ambition zullen bij het aangaan en uitvoeren van de Opdracht uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen in de werving en selectie van een Kandidaat. Opdrachtgever en Connect2Ambition zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

 

Artikel 10 Privacy
 1. In het kader van de Opdracht vindt uitwisseling van persoonsgegevens van Kandidaten plaats tussen Opdrachtgever en Connect2Ambition. Opdrachtgever is gehouden deze gegevens te behandelen in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever zal niet meer persoonsgegevens van de Kandidaat opvragen dan noodzakelijk is en zal verantwoordelijk zijn voor de verdere verwerking van de ontvangen persoonsgegevens.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Connect2Ambition van elke aanspraak van Kandidaten of derde partijen jegens Connect2Ambition in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing tot het aangaan van een arbeidsverhouding met een door Connect2Ambition voorgestelde Kandidaat.
 2. Connect2Ambition is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van Opdrachtgever.
 3. Connect2Ambition is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of schade welke het gevolg is van het handelen van de Kandidaat. Opdrachtgever vrijwaart Connect2Ambition van elke aanspraak van derde partijen jegens Connect2Ambition in verband met het handelen van de Kandidaat.
 4. Connect2Ambition is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade indien de Kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met Opdrachtgever aan te gaan of besluit een met Opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
 5. Elke eventuele aansprakelijkheid van Connect2Ambition is beperkt tot het bedrag dat met de Opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals vertragingsschade, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van Opdrachtgever of derden is in alle gevallen uitgesloten.

 

Artikel 12 Slotbepaling
 1. Deze voorwaarden en alle Opdrachten waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiend of samenhangend met de Opdracht, waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.